Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

      ตำบลดงเจริญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอคำเขื่อนแก้ว และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยโสธร ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้วประมาณ 4 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

1.2 เนื้อที่

ตำบลดงเจริญมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,250 ไร่

 

1.3 ภูมิประเทศ

     ตำบลดงเจริญเป็นที่ราบลุ่มทุ่งนาสลับป่าโปรง มีสภาพของดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ฤดูแล้งมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนื่องจากว่าแหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ตลอดฤดูดินถูกน้ำเซาะล้างหน้าดินพังทลายและมีสภาพที่เสื่อมคุณภาพไม่สามารถที่จะทำการปลูกพืชได้

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน จะมีอากาศที่ร้อนจัดมีสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้งมาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงประมาณ 39-40 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว จะมีอากาศที่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ 20 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีโดยประมาณ 1,310 มิลลิเมตร

 

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร ชาย หญิง
1 บ้านดง 607 308 299
2 บ้านดง 535 269 266
3 บ้านดง 582 287 295
4 บ้านคำแหลม 438 212 226
5 บ้านพรพูลสุข 444 232 212
6 บ้านแหล่งหนู 691 355 336
7 บ้านแหล่งหนู 381 197 184
  รวม 3,678 1,860 1,818

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2555

 

1.4.1 จำนวนหลังคาเรือน

1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล

1.6 ประชากร

จำนวนประชากรในเขตตำบลดงเจริญประกอบไปด้วย ๗ หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง ) จำนวนประชากร ชาย หญิง
1 บ้านดง 169 607 308 299
2 บ้านดง 149 535 269 266
3 บ้านดง 151 582 287 295
4 บ้านคำแหลม 129 438 212 226
5 บ้านพรพูลสุข 110 444 232 212
6 บ้านแหล่งหนู 197 691 355 336
7 บ้านแหล่งหนู 88 381 197 184
  รวม 993 3,678 1,860 1,818

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2555

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักและอาชีพรองลงมาคือรับจ้าง ค้าขาย เลี้ยงสัตว์รับราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัว

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

3. สภาพทางสังคม

1.1 การศึกษา

1.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1.3 การสาธารณสุข

1.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

     การก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนและทางสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้รวมทั้งยังดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตาม ตรอกและซอยและขยายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการดำเนินการดำรงชีวิตของประชาชน ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำภายในหมู่บ้านไหลได้สะดวกไม่ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 70 % และส่งผลให้ท้องถิ่นมีความสะดวกในการคมนาคม ปลอดภัยในการเดินทาง รางระบายน้ำไม่อุดตัน น้ำไม่ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน

 

4.2 การโทรคมนาคม

4.3 การไฟฟ้า

     ประชากรในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้รับบริการในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 7 หมู่บ้าน

 

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

5. ข้อมูลอื่น ๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

5.2 มวนชนจัดตั้ง