ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร