ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร